border=0

Kultureel imperialisme

Kultureel imperialisme is de praktyk fan it befoarderjen, isolearjen en keunstmjittige ynliedingen fan de kultuer fan ien maatskippij yn in oar. Meastal is in grutte, ekonomysk of militêr machtige folk syn kultuer yntrodusearret en befoarderet.

Kultureel imperialisme kin sawol in aktyf, formele belied wêze, en in algemiene hâlding. De stúdzjes oer kulturele imperialisme as in foarm fan net-militêre hegemony wurde behannele troch de teoryen fan postkolonialisme, benammen syn grûnlizzer Edward Said. It konsept fan kultureel imperialisme waard ynfierd troch Franz Fanon yn 'e fyftiger jierren, benammen yn syn wurk The Cursed Lands (1961).

Sjoch ek:

Tartu-Moskou semiotyske skoalle

Acculturation

Stalking

Multikulturalisme

Culturometry

Gean werom nei Tafelbreak: Cultural Studies

2019 @ edudocs.fun