De mislearre sûnder nijs (2005)
MISSING

Bbmaj7 Gm9 Gm9 / F

E || ---- 1 ---- | ---- 1 ---- | ---- 1 ---- |

B || ---- 3 ---- | ---- 3 ---- | ---- 3 ---- |

G || ---- 2 ---- | ---- 3 ---- | ---- 3 ---- |

D || ---- 3 ---- | 0 -------- | 0 -------- |

A || ---- 1 ---- | 0 -------- | 0 -------- |

E || ---- 1 ---- | ---- 3 ---- | ---- 1 ---- |

Eb Gm / D Gm7

E || ---- 3 ---- | ---- 3 ---- | ---- 3 ---- |

B || ---- 4 ---- | ---- 3 ---- | ---- 6 ---- |

G || ---- 3 ---- | ---- 3 ---- | ---- 3 ---- |

D || ---- 5 ---- | 0 -------- | ---- 3 ---- |

A || ---- 6 ---- | x -------- | ---- 5 ---- |

E || ---- 3 ---- | x -------- | ---- 3 ---- |

Bbmaj7 gm9

De doar is sletten, hy gong út en ferdwûn.

Gm9 / F Eb Bbmaj7

Foar ivich ferdwûn - gjin adres, gjin skaad.

Bbmaj7 gm9

Faaks, gewoan wat hy learde

Gm9 / F Eb Bbmaj7

Oer it essinsje fan 'e wegen en de skientme fan lila ...

Gm Gm / D

Ferliezing, fertel my hoe't jo fine

Gm7 f

Postkaart om te ûntkommen fan it netwurk?

Bbmaj7 gm9

Unjildich stap, yn 'e transit

Gm9 / F Eb Bbmaj7

Oer de ieuwen hinne.

Ik seach, ik sjoch: jo binne oeral;

Jo leare dreech mei snie yn 'e gassen -

Yn 'e loften rôze, fersnoarjende nêst,

Op deade kûlen en deade doelen.

Ik fûn dat ik wat earne

Jo eagen, lulje en rinne.

Jo, ferdwûn, raasde my wat

Oer kweade leafde en fodka fodka.

Chorus:

Eb fbb

Missing

Eb f gm

Ik sil dy de manier neame ...

Eb fbb

Missing

Eb f gm

Ik sil dy de manier neame.

Eb f gm

Ik sil dy de manier neame.

Eb f bbmaj7

Ik sil dy de manier neame ...

Missing fielde de hiele wrâld

Taheakke oan 'e essinsje fan in lekker fan' e minske.

Sûnder nêst, sûnder ksivy en apparteminten,

Just foar in twadde ôfslach út 'e ieu.

Jo miskien alles mislearre

Hoe fierder bûten sin te gean ...

Net opstien, mar ivich by him en yn him

Fergrutting formulas en nûmers.

Chorus.

It libben wurdt djoerder, útset,

Liken fan wûnen nei in striid.

En jo op dit leine

Jo jou my mysterieuze tekens.

Missing, ik wit dat jo libje,

Milliken fan jo roamen tusken ús ...

Sjoch op de grêven mei getallen

En op jo wize, streekrjochtline rjochte ...

Chorus.

IN FIGHT

Em7 Asus4

E || 0 -------- | 0 -------- |

B || ---- 3 ---- | ---- 3 ---- |

G || 0 -------- | ---- 2 ---- |

D || 0 -------- | ---- 2 ---- |

A || ---- 2 ---- | 0 -------- |

E || 0 -------- | x -------- |

Em7 Asus4 A7

Ekstreme bus links, ferbrâne alle ljochten

Em7 Asus4 A7

De nacht falt yn in sleat, slagge de tiid troch josels

Em7 Asus4 A7

Alde froulju betelje oarloggen foar dyjingen dy't ferstoarn binne

Em7 Asus4 A7

Se hawwe al >

A

Se hawwe net >

border=0


Chorus:

Em7

En ik krige belutsen by in striid ... En ik wie belutsen by in striid.

Am7

En ik krige belutsen by in striid ... En ik wie belutsen by in striid.

De dea droech blommen, de hûn wie waarm oan syn fuotten

Ik bin in god oan in hûn, mar in slave nei myn skamte

Spoaren fan 'e ferhierde helden namen de springsurf

Se hawwe al >

Se hawwe net >

Chorus.

Em7

Ik ... ik ... ik bin allegear - twiske nerv

Myn hals - fekje de koord,

, Dy't troch de oplieding fan 'e spoaren,

Dejingen dy't ik ynsetten.

Ik bin de dichter fan 'e settendei

Ik fiel my net tefolle.

As jo, it lot, bineare my

Ik sil dy just kill!

Ik bin in hoeder, ik bin in read wolf

Ik jou it net oan training.

Paz Toothless Words Regiment

En, fansels, trouwe se.

Ik, ik - elektryske stoel

Sitt net >

Ik bin it universum juster tusken de stjerren zvyshanul

Ferheegje jo ierdske prestiizje.

Chorus.

Ik bin in hiele libbene persoan

Ik fûn tûzen kear

Hûnderten - ferwûne, hûnderten - sangen

En ik stean no wer.

Ik jou in prachtich libben

En ús grutte smoarch.

Wa't skodt - hy kin kuierje

Wa is in leffe - krij út 'e winkel!

Ik neam it min - shit

En goed - skientme.

En as ik it net mei it geast snuje,

Wês myn siel út.

Em7

Om 'e hel mei triennen - fan harren >

Us tiid hold gjin snot

Sjoch, âlde kap, op elke puppy

H

Hy is faker as jo en lilk!

Hy is faker as jo en lilk!

ADAM en EVA

G + 9 G + 9 / F # Em + 5 + 5 + 9

E || x -------- | x -------- | 0 -------- | ---- 3 ---- | - ||

B || x -------- | x -------- | x -------- | x -------- | - ||

G || ---- 3 ---- | ---- 3 ---- | ---- 3 ---- | ---- 3 ---- | - ||D || 0 -------- | 0 -------- | 0 -------- | 0 -------- | - ||

A || ---- 2 ---- | 0 -------- | ---- 2 ---- | ---- 2 ---- | - ||

E || ---- 3 ---- | ---- 2 ---- | 0 -------- | 0 -------- | - ||

G + 9 / H C + 7

E || x -------- | x -------- |

B || x -------- | x -------- |

G || ---- 3 ---- | 0 -------- |

D || 0 -------- | ---- 2 ---- |

A || ---- 2 ---- | ---- 3 ---- |

E || x -------- | x -------- |

Yntroduksje: G + 9 | G + 9 / F # | Em + 5

G + 9 | G + 9 / F # | Em + 5 + 9

G + 9 G + 9 / F # Em + 5

De jûn is kâld, wyt

G + 9 G + 9 / F # Em + 5 + 9

De dei wie sa transparant

G + 9 G + 9 / F # Em + 5

Ik waard net tige swier

G + 9 G + 9 / F # Em + 5 + 9

De stêd is net dreech

GD / H C5

Curtains stoarret op 'e ruten

GD / H C5

Jo, as spring, fergriemd,

GD / H C5

Wês ôfskie fan wat oars

GD / H C5

Dropped alles dat droech

G + 9 G + 9 / H Em + 5 + 9

Fuort alles wat wie

G + 9 G + 9 / H Em + 5 + 9

Trochsicht blies op 'e muorren

G + 9 G + 9 / H Em + 5 + 9

De tiid yn 'e learlingen swam

G + 9 G + 9 / H Em + 5 + 9

It waard in libbene

GD / H C5

Blindfingers op 'e hûd

GD / H C5

Ik hear dyn ace

GD / H C5

Jo lippen, wurden berekkenje

GD / H C5

Ik fiel my seldsum

Chorus:

GD

Doe't rivier oer de himel rûn,

Em cmaj7

As it gers yn 'e sinne bloeie,

G Hm7

Nimmen wist oer de minske

Em c

En de unfinityf wie rjocht

GD

As spring sprong nei links,

Em cmaj7

Winden joech blommen-eagen

G Hm7

Adam en Eva wiene nekke

Em c

Dan wiene jo by my

ferliezen: G | G / F # | Em | G / F # / 2p

GD / H Em7

De kuss kearde yn ivichheid

GD / H Em7

Wêr binne jo ingels wêr't jo goaden binne?

GD / H Em7

Tûkens fan 'e wei

GD / H Em7

Ofstân humanity

GD / H Em7

Ik ha my dûnsje

GD / H Em7

Ferweide, fleach gesichten

GD / H Em7

Ik bin in slachte geduldich lamm,

GD / H Em7

Jo binne ferdielde tit

Chorus.

G + 9 G + 9 / H Em + 5 + 9

Hoe't minsken it lok lokearje

G + 9 G + 9 / H Em + 5 + 9

Crashing op it glês joech

G + 9 G + 9 / H Em + 5 + 9

Wy leafde allegearre de rânen

G + 9 G + 9 / H Em + 5 + 9

Mar wist net dat it sil

GD / HC

Nei it finster smookte

GD / HC

Thought - alles mislearre

GD / HC

Se ûnthâldden hoe't it >

GD / HC

Moarns binne jo sa moai

GD / HC

Moarns binne jo sa moai

GD / HC

Moarn yn jo palmen

GD / HC

Ik drink dit libbenswetter

GD / HC

Moarns binne jo sa moai

SKY ON THE LAKE

Em / Eb Em / Db Am9

E || 0 -------- | 0 -------- | 0 -------- |

B || 0 -------- | 0 -------- | 0 -------- |

G || 0 -------- | 0 -------- | 0 -------- |

D || ---- 1 ---- | ---- 2 ---- | ---- 2 ---- |

A || ---- 2 ---- | ---- 4 ---- | ---- 3 ---- |

E || 0 -------- | 0 -------- | ---- 5 ---- |

Ynlieding: Em | Em / Eb | Am | Am9 / 2p

Em Em / Eb

De himel boppe de mar sirkels en tsjinnet

Am Am9

De regen fan 'e sinne.

Em Em / Eb

Ik haw in >

Am Am9

Net leafde - ferstean, ljocht.

Am Am ​​/ C

Tiid seit ferdyk, it libben is grien

Em Em / Db

Omber en strontium ûntkommen.

Am Am ​​/ C

De dea kaam en ferwacht wat oerbleaun is

Em

Fan ús en de Yndyske simmer.

Hâld jo hannen hjir

Stimmen en geuren fan 'e wrâld.

Ik tink dat jo jo eagen omgean

Flight of taale fjild.

Alles dat hjir wie wie foar twa -

Dit is my en in lege appartement.

Loyalty en frucht fan snie bûten it finster

Explorearre nije rollen.

Alles dat it skreau moat stil wêze -

Besmettet om te witten hoe't jo sykhelje.

Universe yn in beker fan wetter op 'e tafel,

Vaporisearjen, waard dreech.

Dizze rol dy't ik nea libje -

Hokker muzyk hearst,

Pauses - dreamen en om - stilte -

Alles dat ik jo oerjaan.

Smoker

Hsus4 Hm7 Hsus2

E || ---- 2 ---- | ---- 5 ---- | ---- 2 ---- |

B || ---- 5 ---- | ---- 3 ---- | ---- 2 ---- |

G || ---- 4 ---- | ---- 2 ---- | ---- 4 ---- |

D || ---- 4 ---- | ---- 4 ---- | ---- 4 ---- |

A || ---- 2 ---- | ---- 2 ---- | ---- 2 ---- |

E || ---- 2 ---- | ---- 2 ---- | ---- 2 ---- |

Hsus2-9 Gadd11 +

E || ---- 2 ---- | ---- 3 ---- |

B || ---- 2 ---- | ---- 2 ---- |

G || ---- 5 ---- | 0 -------- |

D || ---- 4 ---- | 0 -------- |

A || ---- 2 ---- | ---- 2 ---- |

E || ---- 2 ---- | ---- 3 ---- |

ynlieding:

Hm | Hsus4 | Hm7 | Hm | Hm | Hsus4 | Hsus2 | Hsus2-9

Hm Hsus4 Hm7

Wolke smoke

Hm Hsus4 Hsus2 Hsus2-9

Falling sick

Hm Hsus4 Hm7

Swart út

Hm Hsus4 Hsus2 Hsus2-9

Bergen fan sulver.

Hm Hsus4 Hm7

Ryd troch de kant, bin ik

Hm Hsus4 Hsus2 Hsus2-9

Dead en libben

Hm Hsus4 Hm7

Tear my myn kontroversjeel

Hm Hsus4 Hsus2 Hsus2-9

Yn 'e rjochting fan goede.

In Gadd11 + Hm

>

In Gadd11 + Hm

Wy wurdearje dizze delikate tiid oant de moarns.

It libben grammet ja,

Sinkend en wierskynlik.

Boppe it nervous

De dage rûn út.

Silence brekt

Scream út lûd.

Ik tink it earste

It kûlle is net myn.

De tiid sil net betelje, it ûnthâld sil stil wêze.

It libben streamt ûngefear, mar net myn.

Sprekke mei de winen

Bonfire talen.

Heitelân is fier fuort

Wa binne jo mei rinnen?

Wint oer oerwinning

En alkoholmjitter.

Loyalty flak,

Dreams of birch bark.

Ferhúzje de bergen-sniper.

De dea is in maklike baan foar dizze skientme.

Dat riist, falt

Downed Dawn

Wachtsje foar de miste

Beyond the sunset.

Mardere ta dea,

Honestly

Ik drage yn 'e hjerst

Dizze masine.

Miskien bin ik net op it plak, neat foar neat.

Hoe't de oarloch einiget - wy sille thús wêze, broer!

Miskien bin ik net op it plak, neat foar neat.

Hoe't de oarloch einiget - wy sille thús wêze, broer!

COUNTER REVOLUTION

Yntroduksje: C | D | Em | Em / 2p

C

De anty-revolúsje,

D

Yn 'e sikehûs brocht, groeide baai.

Em

Rock en roll ferwûne, ik leare om jazz te spyljen,

Em

Mar ik brune - in mûle fan notysjes.

C

Der is gjin âlderdom, der is mar minder,

D

Der is neat fan 'e barricades.

Em

Gemiddelde kollega's, leafde op 'e pannen,

Em

Fetjes fan bier op rockbatterijen.

C

De anty-revolúsje soarget de fraach

D

Hoe kin jo pomp oan jo ferbine.

Em

Rustige sûkelarje eale dommens,

Em

Jo foarsichtichheid, myn tichtby.

C

De justigens fan iten en ivige toarst,

D

Hoe kom ik twa kear dûkt út?

Em

Libje neffens de skriften, mar leauwe yn "as,"

Em

Ekstra dronken grutte liedjes.

Chorus:

GD / H Em Cmaj7

En allinich, en allinich hjerst rein yn it finster.

GD / H Em Cmaj7

Oh, hoefolle, witst, hoefolle my oan my jûn wurdt sûnder jo

ferliezen: G | D / H | Em | Cmaj7 / 2p

En folle hjir is fertsjinne yn jelly,

Clever gedachten binne safer as grut ideeën.

De anty-revolúsje is net allinich as minsken

En elkenien, lykas minsken.

En de bêste gefoelens binne net >

Ferhúzje nei it feiligens, it brekken fan 'e drún,

En, sa gewoan, nei de deade liuwen

Roam, fersoargje har knooppekken.

De noardwyn ripst dyn skaden -

Che Guevara, Voltaire, Harry Potter en Lenin.

De anty-revolúsje is goed en humane,

Mar it is tige foggy en net konstant.

Der is wat yn 'e demokrasy

Hoe ûngerjochtich om mei jo hant te berikken,

Wjerstruktuerearring yn 'e feroverde kippen,

Wachtsje foar dizze stabiliteit om te fallen.

Chorus.

Us Titanic ferdronken yn shampoo en wodka,

Hingje op T-shirts goedkeap reklame.

Pops jout trendy shirts,

Brutsen troch it bloed fan 'e deaden Nirvana.

Dommere tiid, hûskupen,

Ik bin ek in boarger - ik haw in koelkast

Fyftjin gitarren, hjerst, nacht en alarm,

Mar ik kin net sliepe, notysjes krûpe út myn mûle.

Unrjuchten roppe ús it gewisse fan rots,

Cynics sjogge lekker PR

En ik wol net stjerre foar de termyn

Yn myn hals trille ligament bûnt.

Alles komt werom nei it fjouwerkant,

Rock en rol is ien en dan

Mar de counter-revolúsje is altyd mei jo,

Lies yn bêd mei it tredde leg,

Sexy leg, virtuele leg ...

Intro:

E | ------------------------------------------- |

B | ------------------------------------------- |

G | ------------------------------------------- |

D | ------------------------------------------- |

A | ------ 3-4 ----- 3-4 ----- 3-4-3-4 ----- 4-12-4-4 |

E | --5-5 ----- 5-5 ----- 3-3 --------- 3-3 ---------- |

Yntroduksje: A | A / G | A / F # | CH | C! H!

AA / G

Miljoenen fan 'e Sineeske leauwe yn Christus,

A / F # CHC! H!

Hindoe leafde en earje Hollywood

AA / G

In soad Russen tolerearje Moskou

A / F # CHC! H!

En sa libje se dêr

DD / C

Wy falje faak net ús plakken

D / HE

Mar rêst is wichtich foar de fyfde punt.

AA / G

Kwa wêr't jo leafde - fan 'e holle, fan' e tail

A / F # CHCH

Jo binne goed ûnder in fermantel mei kaviaar

AA / G

Ik seach in fiskdei,

A / F # CHC! H!

Kocht >

AA / G

Hy hat nea yn tsjerke west foar bewiis.

A / F # CHC! H!

Hy wist - stek net op, slach boppe

DD / C

Se sloegen oantinkens,

D / HE

As net genôch kûlen binne

AA / G

Yn ús famylje binne allinich it wichtichste

A / F # CHC! H!

Wa hat in fernielde TV

Chorus:

F # m A6 Dmaj7 CHF # m

De wrâld ferjit, dat betsjut - net fertriet

A6 Dmaj7 CHF # m

De hân skoddet en skodt lei, struide mei in krús.

A6 Dmaj7 CHF # m

Wite wolkige shirt, kometen hoofen swimme

A6 Dmaj7 CH

Ik jou jim, myn freon, de parade fan planeten

ferlies: A | A / G | A / F # | CH | C! H! / 2p

Ik hearde deade dei

De terroristen kundigde de Flood

Ik waard ôfstutsen fan trije skinen, joech de gears út

En saifte briljine griene foarholle

Mar tank oan God en ZhEKu, alles kaam goed:

As altyd, net genôch wetter

Mar de oarloch tsjin 'e skittering hold it lân

Foar in nije offisjele problemen

Chorus:

De wrâld ferjit, it is makliker - wês net dreech

De hân is dronken, immen wetset, stjit krús

Shirt skarlet wolken floeiende komeetgrins

Ik sjoch myn nacht yn myn nacht

En immen pissing oan syn grêf

En immen sliept yn bêd mei de fijân

Wy hawwe ús seksueel macht krige

Mar net soarch, leaf, ik bin net hielendal oer

Yn dy dagen kenne ik de bewegingen fan 'e haadfigueren,

Hairy wandere en barfuot

En wy hienen ienris yn 'e djipten fan âlde kultueren

En fertelle banal ...

Ja, wy binne al fiifentweintich, en in protte binne net tichtby

Hearts yn 'e hoeken jouwe de geast

Banquet op Red Square, dan op Tibet

Om de oarder fan 'e blauwe moanne te ferjitten

Yn dizze moaie en eartiids fijannige romte

Jo snaren roppe de harmony fan 'e sliep

Jo binne sa moai yn jo naïve trekkerij,

Mar nea folslein begrepen

Chorus:

De wrâld ferjit, dat betsjut - net fertriet

De hân skoddet en skodt lei, struide mei in krús.

Wite wolkige shirt, kometen hoofen swimme

Ik jou jim, myn freon, de parade fan planeten

De wrâld ferjit, it is makliker - wês net dreech

De hân is dronken, immen wetset, stjit krús

Shirt skarlet wolken floeiende komeetgrins

Ik sjoch myn nacht yn myn nacht

HEARING HEART

Ynlieding: Em7 | D | A | A / 2p

Em7 DA | A

Understanding it hert op 'e wegen fan' e falske wanders

Em7 DA | A

Hieltyd tusken ús heard, stieden stêden

Em7 DA | A

Sykje en sykje wat, sykje wat en sykje

Em7 DA | A

Shatters dy't mei tongen sjogge

Hm7 E7 Hm7 | Em7

Understeande hert treft brea yn düne paden

Hm7 E7 Hm7 | Em7

Op it snorreke fjild sykje de eare fan leaf

Hm7 E7 Hm7 | Em7

Understeande hert, ik stoar yn fier lannen

Em7 DA | A

Jou my in beker fan 'e himel, in string fan' e wolken

ferlies: Em7 | Em7 | A7 | A7 | A7 | A7 | Am7 | Am7

Em Em / G | Am7 Am7 / C / 4p

Em Em / G Am7 Am7 / C

Understeande hert

Em Em / G Am7 Am7 / C

Ik fergeat de wei nei de see

Em Em / G Am7 Am7 / C

Just fallen en fjochtsje

Em Em / G Am7 Am7 / C

Ik learde te perfektyf

Fan H7

Ik bin middich om te kuierjen op 'e râne,

Em am7

Dy yn leech bliid

Fan H7

Yn 'e kâld ôfslach

Em h

Ik sil jo iepenje

Em Em / G Am7 Am7 / C

Understeande hert

Em Em / G Am7 Am7 / C

Wy binne altyd ree om te helpen.

Em Em / G Am7 Am7 / C

En útslútsel en weropje

Em Em / G Am7 Am7 / C

As se op syn minst ien dy - sine

Fan H7

By de brutsen trune,

Em am7

Yn in fatale geduld

Fan H7

Meitsje dyjingen dy't sjogge

Em h

Konsolen dy't hearre

Em Em / G Am7 Am7 / C

Understeande hert

Em Em / G Am7 Am7 / C

Struidet dejingen dy't leafde

Em Em / G Am7 Am7 / C

Wa't it leauwe tige leauwe

Em Em / G Am7 Am7 / C

Rop my op 'e dyk

Fan H7

Understeande hert

Em am7

En ferjou ús, en rjochter,

Fan H7

En krusige op 'e Moika,

Em h

Warmt in bytsje

ferlies: Em7 | D | A | A

Em7 DA | A

Understeande hert

Em7 DA | A

Op 'e wegen fan' e falske wanders

Em7 DA | A

Hieltyd heard tusken ús,

Em7 DA | A

Eaten stêden

Em7 DA | A

Eaten stêden

Em Em / G Am Am ​​Em C / G Am Am ​​/ C

Eaten stêden

Em Em / G Am Am ​​Em C / G Am Am ​​/ C

Eaten stêden

Em Em / G Am Am ​​Em C / G Am Am ​​/ C

Eaten stêden

Em Em / G Am Am ​​Em C / G Am Am ​​/ C

Eaten stêden

RUSSIAN ROCK

Cm

Buriede Russyske rock, begroeven

Cm g cm

Wolken fan aale, folken fan brân en stof

Fm cm

En hy lei yn in sûk ​​goed, goed,

Fm g cm

Net oars as in lea

ferlies: Cm / 4p

Cm

Buriede Russyske rock, begroeven

Cm

Har tosken wachtsje út 'e kâlde wyn.

Cm

Hy ruffled raffele swarte spektrum

Cm

En kranten mei sinnen fan rot

Cm

Buriede Russyske rock, begroeven

Cm

Dripkei shit ja krusige

Cm

Trampled, skieden, tore

Cm

Unrêstich, swarjend en heulend

Cm

Buried master masteratak

Cm

Semi Literacy Pop Minstrels

Cm

Alle Mohammed Ali nei de striid

Cm

Phonogramblank en slots

Cm

Lit bedriuw alle kosten fertsjinje

Cm

Professionele krûden en skowels,

Cm

Om de dommens út 'e moade te hâlden,

Cm

Dat harsen bloeide út rinnen en katoen

Ynspirearre, droegen se de karmyn, werom te kommen mei kanker

Oan 'e betinking songen se sûker en ieten,

Kopulatearjen, iten brea mei gusto

Kruil, it like se, nei de hals

De revolúsje fan 'e harken beurtearde

Refleksjes fan ljocht en wil

Wa hat de fallen yn 't ear net útstutsen

Sadomaso net genôch

Fan dyjingen dy't winne wolle

Yn Ruslân is altyd goed begroeven

Yn 'e dea sjogge wy mear betsjutting

Foar it libben fan it bloed streamde goed

ferlies: C! C !! Eb! C! C !! / 4p

C! C !! Eb! C! C !!

Gnaw, duvels, meardere kleuren

C! C !! Eb! C! C !!

Lûk de skuld fan optimisme grut

C! C !! Eb! C! C !!

Priizje foar lieren, Farisees, toadstools,

C! C !! Eb! C! C !!

Tamers fan 'e globale show

C! C !! Eb! C! C !!

En ik kieze net hokfoar styl as slûch is

C! C !! Eb! C! C !!

Hardcore, rap of sa

C! C !! Eb! C! C !!

It is wichtich om te sjongen, hoe at se oanmeitsje, net blade

C! C !! Eb! C! C !!

Nei Russyske froast gie de hûd oer

Cm

En de moarns kamen se te genietsjen -

Cm

Blykber en stof te ûntdekken.

Cm

Iepenet de snoek, en dêr, binnen, leech

Cm

En nimmen - noch de wjirm noch de keunstner

F | F | Fm | Fm | Ab | Ab | Ab |

Hello from that sveeeeeeeeeeeeeeee ...

F | F | Fm | Fm | Ab | Ab | Ab |

Hello from that swee ...

F | F | Fm | Fm | Ab | Ab | Ab |

Hello from that swee ...

F | F | Fm | Fm | Ab | Ab | Ab |

Hello from that swee ...

F | F | Fm | Fm | Ab | Ab | Ab |

Hello from that swee ...

F | F | Fm | Fm | Ab | Ab | Ab |

Hello from that swee ...

F | F | Fm | Fm | Ab | Ab | Ab |

Hello from that swee ...

F | F | Fm | Fm | Ab | Ab | Ab |

Hello from that swee ...

F | F | Fm | Fm | Ab | Ab |

Hello from that swee ...

Cdim

Hallo fan dat ljocht ...

F | F | Fm | Fm | Ab | Ab | Ab |

Hello from that swee ...

F | F | Fm | Fm | Ab | Ab | Ab |

Hello from that swee ...

F | F | Fm | Fm | Ab | Ab | Ab |

Hello from that swee ...

F | F | Fm | Fm | Ab | Ab | Ab |

Hello from that swee ...

F | F | Fm | Fm | Ab | Ab | Ab |

Hello from that swee ...

F | F | Fm | Fm | Ab | Ab | Ab |

Hello from that swee ...

F | F | Fm | Fm | Ab | Ab | Ab |

Hello from that swee ...

F!

Hello from that sveeeeeeeeeee ...

; Datum tafoege: 2017-11-01 ; ; Views: 173 ; Is it publisearre materiaal it urheberrecht? | | Persoanlike data beskerming | ORDER WORK


Hast net fûn wat jo sochten? Brûk it sykjen:

De bêste wurden: Foar in studint is it wichtichste ding net it eksamen te passen, mar om it yn 't tiid te betinken. 9350 - | 7101 - of alles lêze ...

2019 @ edudocs.fun

Sidejager generaasje foar: 0.084 sek.