border=0

Foarbyld 3.2.

Lit it primêr alfabet bestean út twa karakters a en b mei wjerstêden, respektivelik, 0,75 en 0,25. Fergelykje de redundancy fan 'e Huffman-koade mei alfabetyske en blokkearde twa-letter kodearring.

As alfabetyske kodearring:

I (A) = 0,811, K (A, 2) = 1, Q ( A, 2) = 0,233

As blok twa-letter kodearring (fansels p ij = p i ∙ p j ):

I (A) = 1,623 (mei 1 karakter - 0,811), K (A, 2) = 1,688 (yn teken fan sign - 0.844), Q ( A, 2) = 0.040.

Sa kin de kodearjen fan 'e blokje de bou fan in flugger better meitsje as de alfabetyske. By it gebrûk fan blokken fan grutter lingte (trije letter of mear) wurdt redundancy neidat 0 yn folslein oerienkomst is mei it earste Shannon-teorem.

Sjoch ek:

Foarbyld 2.1

Rekursive funksjes

Foarbyld 4.12

Grafike foarm fan opnimmen

Foarbyld 9.5

Gean werom nei Tafel Ynhâld: Teoretyske Stiftingen fan Computer Science

2019 @ edudocs.fun