border=0


Präfixes foar >


Prefix Symbol Multiplier
Picot n 10 -12
Nano n 10 -9
Micro mikron 10 -6
Milly m 10 -3
Santi mei 10 -2
Deci d 10 -1
Deca ja 10
Hecto g 2
Kilo to 3
Mega M 10 6
Giga R 10 9
Terra T 10 12

4. Standardpotentialen fan metalen en gaselektroden (T = 298K)

Electrodes E 0 , B Electrodes E 0 , B
Li + / Li - 3.045 Ni 2+ / Ni - 0,250
Rb + / Rb - 2.925 Sn 2+ / Sn - 0.136
K + / K - 2.925 Pb 2+ / Pb - 0.126
Cs + / Cs - 2.923 Fe 3+ / Fe - 0,036
Ra 2+ / Ra - 2.916 H + / H 2 + 0.000
Ba 2+ / Ba - 2.906 Ge 2+ / Ge + 0.010
Ca 2+ / Ca - 2.866 Cu 2+ / Cu + 0.337
Na + / Na - 2.714 O 2 / OH - + 0.401
La 3+ / La - 2.522 Cu + / Cu + 0.521
Mg 2+ / Mg - 2.363 Ag + / Ag + 0.799
Be 2+ / be - 1.847 Hg 2+ / Hg + 0.854
Al 3+ / Al - 1.662 Pd 2+ / Pd + 0.987
Ti 2+ / Ti - 1.628 Br 2 / Br - + 1.065
V 2+ / f - 1.186 Pt 2+ / Pt + 1.200
Mn 2+ / Mn - 1.180 O 2 / H 2 O + 1.229
Cr 2+ / Cr - 0.913 Cl 2 / Cl - + 1.359
Zn 2+ / Zn - 0.763 Au 3+ / Au + 1.498
Cr 3+ / Cr - 0.744 Au + / Au + 1.691
Fe 2+ / Fe - 0,440 H 2 / H - + 2.200
Cd 2 + / Cd - 0.403 F 2 / F - + 2.866
Co 2+ / Co - 0,277

5. Standert redoxpotentialen (T = 298K)

Nee Itemsymbol Electrode-reaksje E 0 , B
As HAsO 2 + 3H + + 3e → As ↓ + 2H 2 O + 0.234
H 3 AsO 4 + 2H + + 2e ↔ HAsO 2 + 2H 2 O + 0.560
AsO 2 - + 2H 2 O + 3e → As ↓ + 4OH - - 0,680
AsO 4 3 + 2H 2 O + 2e → AsO 2 - + 4OH - - 0.710
Br Br 2 + 2e B 2Br - + 1.087
BrO 3 - + 5H + + 4e ↔ HBrO + 2H 2 O + 1.450
BrO 3 - + 2H 2 O + 4e - BrO - + 4OH - + 0.540
2BrO 3 - + 6H 2 O + 10e ↔ Br 2 + 12OH - + 0,500
BrO 3 - + 6H + + 6e - Br - + 3H 2 O + 1.450
BrO 3 - + 3H 2 O + 6e - Br - + 6OH - + 0.610
C 2CO 2 ↑ + 2H + + 2e ↔ H 2 C 2 O 4 - 0,490
Cl Cl 2 ↑ + 2e ↔ 2Cl - + 1.359
HClO + H + + 2e Cl - + H 2 O + 1.500
ClO 3 - + 6H + + 6e ↔ Cl - + 3H 2 O + 1.450
2ClO 3 - + 12H + + 10e → Cl 2 ↑ + 6H 2 O + 1.470
ClO 4 - + 2H + + 2e - ClO 3 - + H 2 O + 1.190
ClO 4 - + 8H + + 8e ↔ Cl - + 4H 2 O + 1.380
ClO 4 - + 4H 2 O + 8e ↔ Cl - + 8OH - + 0.560
Co Co 3+ + e - Co 2+ + 1.810
Cr Cr 3+ + e - Cr 2+ - 0.408
Cr 2 O 7 2- + 14H + + 6e 2Cr 3+ + 7H 2 O + 1.330
CrO 4 2- + 4H 2 O + 3e → Cr (OH) 3 ↓ + 5OH - - 0,130
Cu Cu 2+ + 2e ↔ Cu ↓ + 0.345
Cu 2 + + e Cu + + 0.159
Fe Fe 3+ + e Fe 2+ + 0.771
[Fe (CN) 6 ] 3- + e ↔ [Fe (CN) 6 ] 4- + 0.360
H 2H 2 O + 2e → H 2 ↑ + 2OH - - 0,828
H 2 O 2 + 2H + + 2e 2H 2 O + 1.776
Hg 2Hg 2 + + 2e ↔ Hg 2 2+ + 0.920
Ik I 2 ↓ + 2e ↔ 2I - + 0.536
IO 3 - + 5H + + 4e ↔ HIO + 2H 2 O + 1.140
IO 3 - + 2H 2 O + 4e ↔ IO - + 4OH - + 0.560
2IO 3 - + 12H + + 10e ↔ I 2 + 6H 2 O + 1.190
2IO 3 - + 6H 2 O + 10e ↔ I 2 + 12OH - + 0.210
IO 3 - + 6H + + 6e ↔ I - + 3H 2 O + 1.080
IO 3 - + 3H 2 O + 6e ↔ I - + 6OH - + 0.260
Yn Yn 3 + + e yn 2+ - 0,400
Mn MnO 4 2- + 2H 2 O + 2e → MnO 2 ↓ + 4OH - + 0.600
MnO 4 - + 4H + + 3e → MnO 2 ↓ + 2H 2 O + 1.690
MnO 4 - + 8H + + 5e ↔ Mn 2+ + 4H 2 O + 1.510
N NO 3 - + 2H + + 2e ↔ NO 2 - + H 2 O + 0,940
NO 3 - + 2H + + e → NO 2 ↑ + H 2 O + 0.800
HNO 3 (p) + 9H + + 8e ↔ NH 4 + + 3H 2 O + 0.920
O O 2 ↑ + 2H + + 2e ↔ H 2 O 2 + 0.682
P H 3 PO 4 + 2H + + 2e ↔ H 3 PO 3 + H 2 O - 0,276
PO 4 3- + 2H 2 O + 2e ↔ HPO 3 2- + 3OH - - 1.120
H 3 PO 4 + 4H + + 4e ↔ H 3 PO 2 + 2H 2 O - 0,390
Pb PbO 2 + 4H + + 2e ↔ Pb 2+ + 2H 2 O + 1.455
PbO 2 + 4H + + SO 4 2- + 2e ↔ PbSO 4 + 2H 2 O + 1.685
S S 4 O 6 2- + 2e 2S 2 O 3 2- + 0.090
SO 4 2- + 4H + + 2e ↔ H 2 SO 3 + H 2 O + 0.170
SO 4 2- + 8H + + 6e → S ↓ + 4H 2 O + 0.360
SO 4 2- + 4H 2 O + 6e → S ↓ + 8OH - - 0.750
SO 4 2- + 10H + + 8e → H 2 S ↑ + 4H 2 O + 0.310
SO 4 2+ + 10H + + 8e ↔ H 2 S (p) + 4H 2 O + 0.303
SO 4 2- + H 2 O + 2e → SO 3 2- + 2OH - - 0,930
S 2 O 8 2- + 2e ↔ 2SO 4 2- + 2.010
Sn Sn 4 + + 2e û Sn 2+ + 0.150
Ti Ti 3+ + e Ti Ti 2+ - 0.368
Tl TI 3+ + 2e û TI + + 1,250
V V 3+ + e ↔ V 2+ - 0,256
Zn Zn 2 + + 2e → Zn ↓ - 0.764
border=0


; Datum tafoege: 2018-01-21 ; ; Views: 216 ; Is it publisearre materiaal it urheberrecht? | | Persoanlike data beskerming | ORDER WORK


Hast net fûn wat jo sochten? Brûk it sykjen:

De bêste wurden: Foar learlingen fan 'e wike binne der sels, melding en jildich. 8980 - | 7214 - of alles lêze ...

2019 @ edudocs.fun

Sidegegevens oer: 0.002 sek.